Vertrouwenspersoon

d’ELFT wil een (sociaal) veilige vereniging zijn, waar iedereen met plezier bezig is met diens sport: zwemmen. Het aanstellen van een ‘vertrouwenspersoon sport’ kan dan wat zwaar klinken; we doen er met elkaar immers alles aan om juist zaken als pesten en grensoverschrijdend gedrag binnen onze vereniging zoveel mogelijk te voorkomen.

Maar stel nu dat …

De praktijk binnen diverse sportverenigingen heeft uitgewezen dat er incidenten en gebeurtenissen zijn waarbij ongewenste omgangsvormen en grensoverschrijdend gedrag niet voorkomen konden worden. Binnen d’ELFT willen wij hier op anticiperen en vinden we het belangrijk dat eenieder in vertrouwelijkheid diens verhaal/signaal/melding kwijt kan.

Dat is dan ook één van de redenen waarom er binnen d’ELFT twee vertrouwenscontactpersonen zijn aangesteld. Zij vormen een eerste aanspreekpunt en bieden opvang waar je, op een laagdrempelig manier, terechtkunt met je verhaal. Zowel preventief als op het moment dat zich een situatie voordoet. Want: voorkomen is beter dan genezen. Iedereen binnen d’ELFT is welkom: zwemmers, trainers, coaches, ouders, begeleiders en andere vrijwilligers. Op die manier hoopt de vereniging bij te dragen aan het in stand houden van een veilig sportklimaat, zodat de wijze waarop we met elkaar binnen de club omgaan plezierig en veilig blijft.

Het bestuur heeft hiervoor Ineke van Boven en Michelle Timmerman bereid gevonden deze taak op zich te nemen. Ineke van Boven is jaren in het bestuur actief geweest en ook als zwemofficial aan onze vereniging verbonden. Michelle Timmerman speelt al van kinds af aan waterpolo en is sinds 2024 aan onze vereniging verbonden. Zij heeft een juridische achtergrond en is als vertrouwenscontactpersoon aan diverse instellingen/verenigingen verbonden.

Wanneer kun je terecht bij de vertrouwenscontactpersoon?

Wanneer je vragen of zorgen hebt over de manier van omgaan met elkaar binnen de vereniging, dan kun je terecht bij één van de vertrouwenscontactpersonen. De vertrouwenscontactpersoon bemiddelt echter niet tussen betrokkenen (er vindt geen hoor- en wederhoor plaats), maar luistert naar jouw verhaal/signaal om jou vervolgens in de juiste richting te kunnen wijzen en van advies te kunnen voorzien om zo tot een oplossing te komen.

De vragen die je hebt kunnen gaan over:

  • pesten en gepest worden;
  • vormen van discriminatie: het gevoel hebben dat je er door je huidskleur, geloof of seksuele voorkeur niet bij hoort;
  • grensoverschrijdend gedrag of een vermoeden daarvan: de manier waarop je, jouw kind of een ander benadert en/of aangeraakt wordt door een teamlid, trainer of coach ervaar je als onprettig;
  • je maakt je zorgen over de wijze waarop er met je kind wordt omgegaan binnen de vereniging / het team;
  • je vraagt je af of jouw gedrag als trainer en/of coach verstandig is; iemand heeft je direct of indirect beticht van ontoelaatbaar gedrag.

Bij twijfel: bespreek met de vertrouwenspersoon of je vraag bij haar op de juiste plaats is. De vertrouwenspersoon zal mensen in eerste instantie persoonlijk opvangen en waar nodig doorverwijzen. Als er verdere opvang noodzakelijk of wenselijk is, kan de betrokkene/melder hulp zoeken buiten d’ELFT bij de daarvoor geëigende instellingen. De vertrouwenspersoon en de betrokkene/melder kunnen daarover in gezamenlijkheid afstemmen.

Hoe vertrouwelijk is een vertrouwenscontactpersoon?

Het gesprek met de vertrouwenspersoon vindt vertrouwelijk plaats, tenzij er sprake is van een ernstige situatie. In geval van bijv. strafbare feiten heeft de vertrouwenscontactpersoon een meldplicht (art. 162 Wetboek van Strafrecht). De vertrouwenscontactpersoon heeft een rapportageplicht aan het bestuur door middel van een verslagformulier. De vertrouwenscontactpersoon treedt altijd in overleg over de gewenste afhandeling; rapporteren kan namelijk ook anoniem en beknopt. De inhoud van de rapportage wordt desgewenst afgestemd met de melder. Uiteraard onderneemt de vertrouwenscontactpersoon geen verdere stappen zonder jouw toestemming.

Ook al kan het belangrijk zijn om andere personen bij een vraag of probleem te betrekken, dit zal nooit zonder overleg met en toestemming van de betrokkene/melder gebeuren.

Contact

Je kunt onze vertrouwenscontactpersonen Ineke van Boven en Michelle Timmerman bereiken via e-mail: vertrouwenspersoon@d-elft.nl.

Dit zijn de vertrouwenscontactpersonen van d’ELFT: Michelle en Ineke.


Wanneer er sprake is van grensoverschrijdend gedrag, kun je ook terecht bij het NOC*NSF Vertrouwenspunt Sport met eerste vragen, twijfels of om je verhaal te vertellen. Het NOC*NSF Vertrouwenspunt Sport is bereikbaar op maandag t/m vrijdag van 08.00 tot 22.00 uur en op zaterdag van 12.00 tot 16.00 uur. Het nummer is: 0900 – 202 55 90 (€ 0,10 per minuut) en e-mail: vertrouwenspuntsport@nocnsf.nl.