Boetebeleid

Als je per e-mail een uitnodiging hebt gehad om mee te doen aan een zwemwedstrijd, kan het zijn dat je niet kunt. Hou s.v.p. rekening met de volgende punten:

  • In de uitnodiging staat tot wanneer je je af kunt melden. Meestal is dit tot drie dagen voor de wedstrijd. Je naam wordt verwijderd uit het programma.
  • Laat je dit weten tussen drie dagen en één dag (24 uur) vòòr de wedstrijd, dan staat je naam bij de te zwemmen programma’s, maar krijg je de code AFGEM (Afgemeld) mee. Je krijgt geen boete.
  • Laat je dit weten (aan de coach) tussen één dag en ½ uur vòòr de wedstrijd begint, dan krijg je code NG (Niet Gezwommen). Hiervoor staat een totale boete van € 2,80 voor de gehele wedstrijd.
  • Laat je dit nog later weten of laat je niets horen, dan krijg je code NGZA (Niet Gezwommen Zonder Afmelding). Je betaalt dan € 9,30 per niet gezwommen start. Tevens wordt het startgeld dan doorberekend in de boete.

N.B.: raak je tijdens de wedstrijd geblesseerd dan kan de coach aan de scheidsrechter vragen om code AFGEM toe te passen.

Innen van de boete

Per kwartaal komt de boete via de KNZB binnen bij het wedstrijdsecretariaat (met naam van de zwemmers).

  • NG (niet gestart): één boete voor gehele wedstrijd van € 2,80 (KNZB boete);
  • NGZA (niet gestart zonder afmelding): boete per niet gezwommen start à € 9,30 (KNZB boete) + startgeld van de wedstrijd.

Het wedstrijdsecretariaat legt de boete per brief of per e-mail aan het lid op, met daarin het verzoek om binnen vier weken aan de (penningmeester van de) vereniging te betalen. Conform artikel 7 lid 6 van de statuten staat tegen deze oplegging van de boete binnen vier weken na de verzending daarvan beroep open bij de beroepschriftencommissie van de vereniging. In de brief of e-mail waarbij de boete wordt opgelegd wordt deze beroepsmogelijkheid expliciet vermeld. Het beroepschrift kan worden verzonden naar beroepschriften@d-elft.nl

Zes weken na de boeteoplegging controleert de penningmeester of de betaling inmiddels is verricht en of beroep is ingesteld. Bij een ingesteld beroep schort de penningmeester de inning op totdat op het beroep is beslist. Bij niet betalen en geen / een ongegrond beroep: volgt (minimaal) één schriftelijke aanmaning door de penningmeester (waarbij wordt gewaarschuwd voor deurwaarderskosten), zo nodig gevolgd door een incassoprocedure via de deurwaarder.