Verslag: terugblik op een bijzondere ALV

Woensdagavond 19 april vond de algemene ledenvergadering (ALV) plaats. Voor het bestuur is de ALV toch altijd een bijzonder moment in het jaar. Deze ALV was met name bijzonder omdat we afscheid namen van een bestuurslid, nieuwe bestuursleden mochten verwelkomen, drie bestuursleden mochten (her)benoemen en, ere wie ere toekomt, twee ereleden mochten benoemen. We kijken dan ook terug op een geslaagde avond.

Ron Bakhuis, voorzitter d’ELFT, heette iedereen welkom, waarna de agenda voor de avond en de notulen van de ALV van november 2022 werden vastgesteld. De jaarverslagen over 2022 werden vervolgens gepresenteerd en na het beantwoorden van enkele goede en kritische vragen werd ook dit agendapunt prima afgesloten.

Hierop nam Cathy Wolbers, penningmeester d’ELFT, de aanwezigen mee door de financiën van de vereniging. Vanzelfsprekend voelen we de naweeën van Corona nog steeds goed en met name de inflatie in 2022 heeft ons als vereniging geraakt. Ron complimenteerde Cathy: “Ook al zit ik nog niet zo lang op de voorzittersstoel, ik realiseer mij heel goed dat het bijzonder is hoe we ons staande hebben weten te houden in de afgelopen turbulente jaren. Want, hoe spijtig ook, dat kan niet elke vereniging meer zeggen. Dank hiervoor!” De financiën werden vervolgens geaccordeerd door de kascommissie, bestaande uit Anne Aarts en Wei Shi, waarvoor dank aan beide!

Vervolgens heeft de penningmeester de aanwezigen meegenomen in de contributieverhoging die wij per juli 2023 door moeten voeren. Ook hebben wij gesproken over een structurele wijziging van het moment van verhogen. Omdat d’ELFT normaal gesproken pas in juli wijzigingen doorvoert en het zwembadbeheer en de KNZB de tarieven per januari doorvoert, betekent dat eigenlijk dat we 6 maanden achter de feiten aanlopen. Bij kleine prijsstijgingen is dat geen probleem (zoals de afgelopen jaren) maar bij grotere wijzigingen levert dat onnodige risico’s op. Het doel is om altijd een sluitende begroting te presenteren en daarom passen wij de contributie voortaan aan het begin van het kalenderjaar aan. Hiermee heeft de ledenvergadering ingestemd. Aansluitend is de begroting voor 2023 gepresenteerd en een prognose voor 2024 doorgesproken.

Afscheid van Cathy Wolbers als penningmeester d'ELFT
Afscheid van Cathy Wolbers (midden) als penningmeester d’ELFT

Hiermee zat de klus er voor Cathy Wolbers op. Na ruim 7,5 jaar lang penningmeester te zijn geweest van d’ELFT was dit haar laatste periode. Ron: “Cathy, ik kijk terug op een korte en prettige samenwerking waarbij ik nogmaals heel veel respect en waardering heb voor hoe de manier hoe jij je rol vervuld hebt. Dankjewel!” Aansluitend is Maarten van der Beek door de leden benoemd tot nieuwe penningmeester van d’ELFT. Tot aan de zomer ondersteund Cathy Maarten nog om een goede overdracht te kunnen doen.

Er was ook nog een vacature voor de rol van voorzitter van de commissie wedstrijdzwemmen. Per januari 2023 is Ferry Adema officieus gestart als kartrekker. In de ALV is Ferry nu officieel door de leden benoemd. Goed nieuws! Tot slot zat de eerste termijn van Maarten Weehuizen erop als voorzitter van de commissie waterpolo. Maarten is door de leden opnieuw benoemd voor een volgende termijn. Hiermee zijn alle disciplines nu officieel bezet in het bestuur. Heel fijn en zeer belangrijk voor onze vereniging.

Het volledige nieuwe d'ELFT bestuur
Het nieuwe d’ELFT bestuur: (vlnr) Maarten Weehuizen (waterpolo), Nynke Hoitinga (opleidingen), Ron Bakhuis (voorzitter), Jurrien de Knecht (secretaris), Maarten van der Beek (penningmeester) en Ferry Adema (wedstrijdzwemmen)

Maar het ALVeestje was nog niet voorbij. Na de voorgenomen benoeming op de nieuwjaarsreceptie zijn de leden gevraagd om Coby en Willem den Dulk te bekronen voor hun fantastische werk de afgelopen 35 jaar. Hun benoeming tot ereleden van d’ELFT is hiermee officieel gemaakt door de aanwezigen.

Verkiezing van Coby en Willem den Dulk als ereleden van d'ELFT
Verkiezing van Coby (midden) en Willem den Dulk (niet op de foto) als ereleden van d’ELFT

Na de rondvraag is de vergadering afgesloten en is er nog gezellig wat gedronken en nagepraat.

Gezocht: waterpolotrainer herenselectie

Zwem- en Waterpolovereniging d’ELFT is een vereniging waar gezelligheid en presteren hand in hand gaan. We hebben op dit moment (seizoen 2022-2023) vijf heren teams, drie dames teams en zeven jeugdteams. Naast waterpolo biedt d’ELFT ook wedstrijdzwemmen, sterrenplan, leszwemmen en triatlon. Naast het sportieve in het zwembad kunnen onze leden ook voor gezelligheid terecht in ons eigen clubhuis.

Wij zoeken een trainer voor onze heren selectieteams (Heren 1 en Heren 2) voor seizoen 2023-2024 die:

  • de teams fysiek en tactisch op hun top laten presteren;
  • ambitie heeft om in de top mee te draaien van respectievelijk 3e klasse bond en 2e klasse reservebond;
  • ervaring heeft met trainen en coachen op bondsniveau;
  • van onze selectie een hecht team maakt, zowel binnen de teams als onderling;
  • 2x per week de gezamenlijke training voor de selectie verzorgd en coacht bij de wedstrijden Heren 1 (en waar te combineren eventueel ook Heren 2);
  • talentvolle jeugd klaarstoomt en inpast binnen de selectie;
  • voor gezelligheid zorgt in het clubhuis.

Als vereniging bieden we de trainer:

  • twee gemotiveerde herenteams;
  • een mooie vergoeding;
  • alle ondersteuning vanuit de vereniging om de ambities waar te maken.

Neem voor meer informatie contact op met:
Maarten Weehuizen
06 – 27 08 59 87
waterpolo@d-elft.nl

[18 feb] Jeugdactiviteit nu gratis en ook voor de jongste leden!

Goed nieuws! Met dank aan extra steun van Zwembad Kerkpolder, het kader van leszwemmen en het bestuur is de Jeugdactiviteit nog leuker geworden!

De Jeugdactiviteit is nu open voor alle jeugdleden (van leszwemmen badje 1 t/m zwemmers en waterpoloërs van 18 jaar). Verder kunnen we zowel het koude als het warme bad gebruiken en is het evenement nu gratis!

Wat gaan we doen?
We verzamelen om 15.30 uur in het Clubhuis en starten om 16.00 uur in het zwembad met een te gekke apenkooi in het water. Daarna heeft iedereen vast grote trek, dus zijn alle Jeugdleden en hun ouders / begeleiders uitgenodigd om mee te eten aan een grote friettafel! Uiteraard wordt er ook voor drinken en snacks gezorgd.

Deelname aan de Jeugdactiviteit is gratis en inschrijven kan via www.d-elft.nl/jeugd (of voor leszwemmers: lever het inschrijfbriefje in bij je juf / meester / trainer)

Lustrumcommissie d’ELFT – lustrum@d-elft.nl

[18 mei] Extra ALV tbv statutenwijzigingen

Op woensdagavond 18 mei zal om 19:30 in het d’ELFT-clubhuis in het Kerkpolderbad een extra Algemene Leden Vergadering (ALV) plaatsvinden. Deze vergadering staat in het teken van het wijzigen van de statuten.

In de ALV van 20 april werd het quotum niet gehaald om deze in stemming te brengen. De statuten van de vereniging (artikel 17, lid 4) maken het dan noodzakelijk om binnen vier weken na de ALV een nieuwe ALV uit te schrijven waarin de statutenwijzigingen ter stemming wordt gebracht. Een voorgestelde wijziging van de statuten wordt in deze vergadering aangenomen als tweederde van de aanwezige leden instemt met de wijziging.

De stukken voor deze ALV zullen via e-mail naar alle leden worden gestuurd. Als je voor deze ALV iemand wilt machtigen om namens jou te laten stemmen tijdens deze ALV, geef dan de naam van degene die jij machtigt door via secretaris@d-elft.nl. Ook voor vragen over deze extra ALV kan je contact opnemen via dit e-mailadres.

Met sportieve groet,

Het bestuur van Zwem- en Waterpolovereniging d’ELFT

[20 apr] Algemene Leden Vergadering

Op woensdag 20 april zal de jaarlijkse Algemene Leden Vergadering (ALV) worden gehouden. De vergadering zal om 19:30 starten en wordt gehouden in het d’ELFT-clubhuis in het Kerkpolderbad.

Vanaf woensdag 6 april zullen de agenda, het jaarverslag en het verslag van de vorige ALV via een downloadlink beschikbaar worden gesteld aan alle leden. Deze zullen ook ter inzage liggen in het clubhuis. De financiële stukken zijn vanaf 6 april op te vragen bij de penningmeester en liggen een half uur voorafgaand aan de ALV ter inzage in het clubhuis.

Tijdens deze ALV staat er ook een statutenwijziging op de agenda. Om dit punt in stemming te kunnen brengen, moet tweederde van de stemgerechtigde leden van de vereniging aanwezig zijn. Mocht dit aantal leden niet aanwezig zijn, dan zal conform de statuten een nieuwe ALV worden uitgeroepen. Voor deze eventuele extra ALV is woensdagavond 18 mei gereserveerd. Als deze extra ALV doorgaat, zal de statutenwijziging dan opnieuw op de agenda zal staan.

Als je in de aanloop naar de ALV vragen hebben, neem dan contact op met de secretaris via secretaris@d-elft.nl.

Met vriendelijke groet,

Het bestuur van Zwem- en Waterpolovereniging d’ELFT